สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

โครงสร้างการบริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

      สภามหาวิทยาลัย ถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กำหนดระบบ กลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

      สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี