ประวัติความเป็นมา

การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

อีเมล พิมพ์ PDF
สภามหาวิทยาลัย ถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  กำหนดระบบ กลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
จากบทบัญญัติดังกล่าวประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมอบอำนาจการตัดสินใจและภารกิจสำคัญๆ ให้แก่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยจึงมีสูง และสภามหาวิทยาลัยต้องทำงานด้วยความรอบคอบ บนพื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งหนังสือและเอกสารของสภามหาวิทยาลัย เช่น รายงานการประชุม มติที่ประชุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ในด้านมหาวิทยาลัยของรัฐได้ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดตั้ง “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” ให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทุกแห่งนอกจากจะกำหนดให้มี “สำนักงานอธิการบดี” แล้วยังกำหนดให้มี “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” ไปพร้อมกันอีกด้วย แม้ว่าพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)        พ.ศ. 2550 จะไม่กำหนดบังคับไว้ให้มหาวิทยาลัยพายัพจะต้องจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แต่เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยให้เป็นส่วนงานภายในตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      สภามหาวิทยาลัย ถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  กำหนดระบบ กลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

      จากบทบัญญัติดังกล่าวประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมอบอำนาจการตัดสินใจและภารกิจสำคัญๆ ให้แก่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยจึงมีสูง และสภามหาวิทยาลัยต้องทำงานด้วยความรอบคอบ บนพื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งหนังสือและเอกสารของสภามหาวิทยาลัย เช่น รายงานการประชุม มติที่ประชุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

      ในด้านมหาวิทยาลัยของรัฐได้ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดตั้ง “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” ให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทุกแห่งนอกจากจะกำหนดให้มี “สำนักงานอธิการบดี” แล้วยังกำหนดให้มี “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” ไปพร้อมกันอีกด้วย แม้ว่าพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)        พ.ศ. 2550 จะไม่กำหนดบังคับไว้ให้มหาวิทยาลัยพายัพจะต้องจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แต่เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยให้เป็นส่วนงานภายในตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

  1. เป็นหน่วยธุรการในการประสานงานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
  2. เพื่อให้การสนับสนุนด้านข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สภาสถาบันและผู้บริหารกำกับดูแลสถาบันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
  3. เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย