สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

บทบาทหน้าที่

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 1. ประสานงานเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย
 2. บริหารและจัดการงานธุรการ  งบประมาณการเงิน  และการประกันคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย
 3. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
   

  ภาระงาน

  อีเมล พิมพ์ PDF

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. กลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอจากสำนักงานอธิการบดีและหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม
  2. สนับสนุนด้านข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
  3. ประมวลมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
  4. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

   4.1  จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยนำเรื่องต่างๆ ที่หน่วยงานนำเสนอจากสำนักงานอธิการบดีและผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้วนำเข้าระเบียบวาระการประชุม

   4.2  เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ดูแลอำนวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเดินทางมาร่วมประชุม สำรองที่นั่งเครื่องบิน จองที่พัก จัดรถรับ-ส่งที่สนามบิน รับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานอธิการบดี

   4.3  การจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองในการประชุมคราวต่อไป

   4.4  ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   4.5  ดำเนินเรื่องสืบเนื่องที่จะทำให้ภารกิจนั้นสมบูรณ์ เช่น เสนอคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

        5. ตรวจสอบคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และ    ประสานงานกับ สำนักงานนิติการและสำนักงานอธิการบดีเพื่อแจ้งคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

         6. ประมวลและรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องสำคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอสำหรับใช้อ้างอิง