บุคลากร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ (2 มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นายวัชรพล คนเที่ยง
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

E_Logo_Pure_Cyan

 

นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาวธารใจ  ณ เชียงใหม่
เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ (1 พฤษภาคม 2556 ถึง 1 มิถุนายน 2557)

อีเมล พิมพ์ PDF


นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นายวัชรพล คนเที่ยง
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพนางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 นางยลฤดี  วุฒิการณ์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 
       นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาวธารใจ  ณ เชียงใหม่    
เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 


 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ (7 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2556)

อีเมล พิมพ์ PDF

 


นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นางกษมา เดชรักษา
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพนางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 นางยลฤดี  วุฒิการณ์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 
       


นายวัชรพล คนเที่ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ


นางกษมา  เดชรักษา
ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาวธารใจ  ณ เชียงใหม่    
เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 


 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ ( 22 กุมภาพันธ์ 2554 - 6 กรกฎาคม 2555 )

อีเมล พิมพ์ PDF

1.นางอภิญญา อนุกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

2.นางยลฤดี วุฒิการณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

3.นางกษมา เดชรักษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ

4.นางสาวธารใจ ณ เชียงใหม่

เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ