คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
แสดง # 
#
1   Link   แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
2   Link   ให้แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2547
3   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2547
4   Link   แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ.
5   Link   เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ
6   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างมหาวิทยาลัยพายัพ
7   Link   แต่งตั้งกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
8   Link   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ
9   Link   ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาพายัพ ที่ 9/2554 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 15/2554
10   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ
11   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานมหาวิทยาลัยพายัพ.
12   Link   แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี
13   Link   การพ้นจากตำแหน่งของอธิการบดี
14   Link   แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อการเตรียมผู้นำในอนาคต
15   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานมหาวิทยาลัยพายัพ
16   Link   ให้แก้ไขชื่อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน พุทธศักราช 2551
17   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ
18   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาคเหนือของสถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
19   Link   แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยพายัพ
20   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาคเหนือของสถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
หน้า 1 จาก 2