คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
แสดง # 
#
21   Link   ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการพัสดุมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2555
22   Link   ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 16/2551 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 282/2551
23   Link   ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2554
24   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สภามหาวิทยาลัยพายัพ
25   Link   ให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 9/2552
26   Link   ให้แก้ไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2539 (ครั้งที่ 1)
27   Link   ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 334/2551
28   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อการเตรียมผู้นำในอนาคต
29   Link   ให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 1/2553
30   Link   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554
31   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554
32   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
33   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2554
34   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของอธิการบดีหลังเกษียณอายุงาน
35   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดี) ประจำปีการศึกษา 2553
36   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
37   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ
38   Link   แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
39   Link   การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพายัพ
40   Link   แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาสินทรัพย์
หน้า 2 จาก 2