ประกาศสภามหาวิทยาลัย
แสดง # 
#
1   Link   การอนุมัติให้ปริญญาโทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
2   Link   การอนุมัติให้ปริญญาตรีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
3   Link   การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4   Link   บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภามหาวิทยาลัยพายัพ
5   Link   นโยบายสภามหาวิทยาลัยพายัพ
6   Link   การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา5
7   Link   การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา4
8   Link   การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา3
9   Link   การยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องการอนุมัติให้ปริญญาบัตรนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร
10   Link   การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา2
11   Link   การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา1
12   Link   การอนุมัติให้ปริญญาบัตรนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร3
13   Link   การอนุมัติให้ปริญญาบัตรนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร 2
14   Link   การอนุมัติให้ปริญญาบัตรนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร