คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ (วาระปี พ.ศ. 2560 - 2564)

apisak

นายอภิศักดิ์  ก้องกังวาฬโชค

MR. APISAKDI KONGKANGWANCHOKE

นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

anurak

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์

EMERITUS PROFESSOR DR. ANURAK PANYANUWAT

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

nipon

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์  คันธเสวี

EMERITUS PROFESSOR DR. NIPHON KANTASEWI

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

E_Logo_Pure_Cyan

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  กัมพูสิริ
PROFESSOR DR. PAIROJANA  KAMPUSIRI
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

nipon

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์  จันทรังษ์

ASSOCIATE PROFESSOR DR. SUJATE  JANTARANG

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

E_Logo_Pure_Cyan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์  มณีศร

ASSISTANT PROFESSOR DR. SURASAK  MANEESORN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

SOMJIN

ดร. สมจินต์  ศรไพศาล

DR. SOMJIN  SORNPAISARN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

suboon

ท่านสู่บุญ  วุฒิวงศ์

MR. SOOBOON VUTHIWONG

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

saisom

นางสายสม  วงศาสุลักษณ์

MRS. SAISOM WONGSASULUK

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

arun

ศาสนาจารย์อรุณ  ทองดอนเหมือน

REV. ARUN TONGDONMUAN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

chusak

ผู้ปกครองชูศักดิ์  วุฒิวโรภาส

MR. CHUSAK WUTHIWAROPAS

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

chusak

ศาสนาจารย์อภิเดช  ชัยราชา

REV. APIDECH  CHAIRACHA

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

E_Logo_Pure_Cyan

พญ. อุษณีย์พร  ศรีมินิพันธ์

DR. USANEEPORN  SRIMINIPUN, M.D.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

apicha

นายอภิชา อินสุวรรณ

MR. APICHA  INSUWAN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

apicha

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  กันธะรักษา

ASSOCIATE PROFESSOR DR. KANNIKA  KANTARUKSA

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

apicha

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล

ASSOCIATE PROFESSOR DR. CHALOR  WONGWATTANAPIKUL

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

apicha

ดร. รักษ์ พรหมปาลิต

DR. RUX  PROMPALIT

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ (วาระปี พ.ศ. 2556 - 2560)

apisak 

นายอภิศักดิ์  ก้องกังวาฬโชค            

MR. APISAKDI KONGKANGWANCHOKE

นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

suboon

ท่านสู่บุญ  วุฒิวงศ์

MR. SOOBOON VUTHIWONG

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

nipon

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์  คันธเสวี   

EMERITUS PROFESSOR DR. NIPHON KANTASEWI

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

kittichai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย  วัฒนานิกร            

EMERITUS PROFESSOR DR. KITTICHAI WATTANANIKORN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

anurak

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์     

EMERITUS PROFESSOR DR. ANURAK PANYANUWAT

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

sawang

ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 

PROFESSOR SAWAENG BOONCHALERMVIPAS

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

montree

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์    

ASSOCIATE PROFESSOR DR. MONTREE SOCATIYANURAK

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

boonchai

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย  หงส์จารุ             

ASSOCIATE PROFESSOR DR. BOONCHAI HONGCHARU

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

saisom

นางสายสม  วงศาสุลักษณ์

MRS. SAISOM WONGSASULUK

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

wilawan

รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เสนารัตน์              

ASSOCIATE PROFESSOR WILAWAN SENARATANA

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

smit

นายสมิธ  จริงเข้าใจ

MR. SMITH JINGKAOJAI

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

witul

นายแพทย์วิฑูรย์  ยงเมธาวุฒิ             

DR. WITOON YONGMETHAWUT

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

arun

ศาสนาจารย์อรุณ  ทองดอนเหมือน   

REV. ARUN TONGDONMUAN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

chusak

ผู้ปกครองชูศักดิ์  วุฒิวโรภาส

MR. CHUSAK WUTHIWAROPAS

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

jerawan

นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม       

MRS. JIRAWAN BOONPERM

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

sompan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์  วงษ์ดี

ASST PROFESSOR DR. SOMPAN  WONGDEE

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

apicha

นายอภิชา อินสุวรรณ

MR. APICHA  INSUWAN

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ