การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
3. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

5.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2559

1.สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
 2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
 3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
 4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 วันเสาร์ที่ 10  กันยายน  2559
 5.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน  2559
6.สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2558

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2558

1.สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558


 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2557

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2556

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

 

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2555

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 4  กุมภาพันธ์  2555
 2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ที่ 7  เมษายน  2555
 3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555 วันเสาร์ที่ 7  กรกฎาคม  2555
 4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2555 วันเสาร์ที่ 8  กันยายน  2555
 5.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ที่ 24  พฤศจิกายน  2555

 

การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554 วันเสาร์ที่ 10  กันยายน  2554
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2554 วันเสาร์ที่ 26  พฤศจิกายน  2554
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 4  กุมภาพันธ์  2555
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ที่ 31  มีนาคม  2555

การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554

1.สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  2555
2.สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ที่  16  เมษายน  2555

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยสามัญ ประจำปี  2554

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2553 วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554

 

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยสามัญ ประจำปี 2553

1.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2553 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553
2.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
3.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
4.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559